Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Tiel ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Tiel en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

CrossFit Tiel is een handelsnaam van Stolker Lifestyle

Coaching, gevestigd te Tiel en ingeschreven in de Kamer van

Koophandel onder nummer 64102025.

Elke overeenkomst gesloten met CrossFit Tiel is een

overeenkomst met Stolker Lifestyle Coaching. Waar CrossFit

Tiel gelezen wordt, is eveneens Stolker Lifestyle Coaching van

toepassing.

Abonnementen

ARTIKEL 1:

Het abonnement kan worden aangegaan voor de periode

van een maand, kwartaal, half jaar, jaar of twee jaar.

De startdatum van het eerste abonnement is tevens de

startdatum van de overeenkomst. Het is de klant vrij om na

afloop van de contractduur van het abonnement kosteloos

te wisselen van abonnementsvorm.

ARTIKEL 2:

Indien de betaling van de abonnementskosten door middel

van automatische incasso plaatsvindt, zal deze op de 28ste

dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand

worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te

zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening.

Indien het lidmaatschap start gedurende een lopende

maand zal deze periode bij de eerstvolgende incassering

achteraf extra worden geïncasseerd tezamen met de

incassering voorafgaand aan de geldende maand.

Bij contante betaling of overboeking dient de gehele

abonnementsperiode, inclusief eventuele overige kosten,

vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt

verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen

voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan.

ARTIKEL 3:

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Tiel

een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening

brengen om het bedrag alsnog te incasseren dan wel op een

andere betaalwijze voldaan te krijgen. Bij niet tijdige betaling

worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap

verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen

30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit

Tiel te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de

training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

Indien CrossFit Tiel over dient te gaan tot incasso van haar

vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke

incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer

CrossFit Tiel over is gegaan tot incasso van haar vordering kan

het lid het sportcentrum niet gebruiken tot het moment dat

alle, door CrossFit Tiel in rekening gebrachte kosten, betaald

zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten

dienen per automatische incasso te worden voldaan.

CrossFit Tiel houdt zich het recht voor om de overeenkomst

te ontbinden, wegens het niet nakomen van de

betalingsverplichting zonder dat de betalingsverplichting

vervalt. Het lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet

aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan

de toegang tot het sportcentrum worden geweigerd. De

contributie die het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door

CrossFit Tiel worden aangepast. De klant heeft het recht om

de overeenkomst na afloop van de laatste overeengekomen

termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie

niet wenst te accepteren.

Beëindiging en stopzetting abonnement

ARTIKEL 4:

Het contract wordt aangegaan voor de duur van de gekozen

abonnementsvorm. Indien het contract niet tijdig wordt

opgezegd, zal dit stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden

doorlopen maar kan dan maandelijks worden opgezegd.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één

maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.

Over de resterende periode wordt geen restitutie van de

reeds betaalde contributie verstrekt.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een

opzegbrief. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te

waarborgen adviseert CrossFit Tiel deze per aangetekende

post te verzenden. Opzegging kan ook plaats vinden via een

mail naar info@crossfit-tiel.nl. De opzegging is pas definitief als

er een bevestigingsmail is ontvangen van CrossFit Tiel waarin

vermeld staat dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.

ARTIKEL 5:

Het tussentijds beëindigen van het contract is mogelijk op

medische gronden waarbij CrossFit Tiel mag vragen naar

een doktersverklaring. Ook is tussentijdse opzegging mogelijk

bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van

CrossFit Tiel. Hiervoor mag CrossFit Tiel vragen naar een

bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente. Voor beide

gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit

Tiel bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 6:

In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor

men niet aan CrossFit kan/mag doen, kan met toestemming

van CrossFit Tiel het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden

(dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Het

stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan

alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende

maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand

van te voren worden aangevraagd. De einddatum van de

lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële

verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke

stopzetting.

ARTIKEL 7:

Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen,

dat aangeboden wordt door CrossFit Tiel, vindt geen restitutie

van de contributie of ongebruikte ritten van een rittenkaart plaats.

ARTIKEL 8:

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen

overtreedt, is dat een reden om het lid toegang verder te

ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke

ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting

vervalt of dat er restitutie plaatsvindt.

Gebruik abonnementen en inschrijving lessen

ARTIKEL 9:

Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal

keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet

mee te nemen naar een volgende periode. Elk nieuw lid dient

eerst de “on ramp” lessen te volgen. Alleen bij voldoende

beheersing van de oefeningen kan hiervan worden afgezien

met instemming van de Coaches. Iedereen is verplicht zich

in te schrijven voor de training via het inschrijf systeem van

CrossBit. Dit is te vinden op onze website of via de speciale

app.

De 10 Rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De

geldigheid is 6 maanden na datum van aankoop. Het aantal

bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode

worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na

het einde van periode komen te vervallen.

Er vindt nimmer restitutie plaats van ongebruikte ritten.

Met het abonnement onbeperkt kan men, net als met alle

andere abonnementen, alleen deelnemen aan de les indien

er voldoende plaats is. Het aangaan van het onbeperkt

abonnement geeft geen recht om deel te nemen aan de

les op elk gewenst tijdstip, indien het maximum aantal

deelnemers is bereikt voor dat lesuur.

ARTIKEL 10:

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid

zich uiterlijk een uur voor de aanvang van de training in te

schrijven. De inschrijving gaat via de website: www.CrossFit-

Tiel.nl of via de Crossbit app. Wij hanteren een maximum

aantal deelnemers voor elke les.

ARTIKEL 11:

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient men

zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het

lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training

te hebben uitgeschreven via de website: www.CrossFit-Tiel.

nl of via de Crossbit app, indien hij of zij niet of niet op tijd

aanwezig kan zijn. Voor het niet of niet tijdig afmelden voor

de training kan CrossFit Tiel een bedrag in rekening brengen

van €3,- per keer.

Openingstijden en tijdelijke sluiting

ARTIKEL 12:

CrossFit Tiel is bevoegd om de box te sluiten tijdens algemeen

erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Tiel is

bevoegd de openingstijden van de box tijdelijk of blijvend

te wijzigen. CrossFit Tiel is bevoegd de box voor reparatie en

onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan

7 dagen bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van

contributie gelden.

Privacy

ARTIKEL 13:

Het bedrijf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen

van de Algemene Verordeing Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Het bedrijf is verantwoordelijk voor

de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens

worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt:

voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden

producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies

om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor

de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.

Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder

uw persoonlijke toestemming.

ARTIKEL 14:

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv.

adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Tiel te

worden doorgegeven. Dit kan schriftelijk of per mail naar

info@crossfit-tiel.nl

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 15:

CrossFit Tiel, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet

aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg

van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op

welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste

roekeloosheid zijdens CrossFit Tiel of haar leidinggevenden.

CrossFit Tiel, trainers en/of andere hulppersonen zijn

niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van

eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval

van opzet of bewuste roekeloosheid door CrossFit Tiel of haar

leidinggevenden.

Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een

programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van

welke aard ook, bij CrossFit Tiel, is geheel voor eigen risico van

het lid.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen

en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om

zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw

verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers

kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de

beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied

van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk

voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Tiel

aangerichte schade.

ARTIKEL 16:

Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid

en dient zich voorafgaand aan het sluiten van een

overeenkomst met CrossFit Tiel, medisch te laten keuren. Ieder

lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke

gesteldheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/

haar gezondheidstoestand, de trainingsaanwijzingen van de

CrossFit Tiel medewerkers op te volgen.

Overige bepalingen

ARTIKEL 17:

CrossFit Tiel is fel gekant tegen het gebruik en het verhandelen

van illegale substanties, zoals o.a. anabole steroïden en alle

aanverwante producten. Wanneer een lid op het gebruik

en of het verhandelen van een van deze producten wordt

betrapt, volgt onmiddellijke royering van dit lid.

ARTIKEL 18:

CrossFit Tiel biedt privé begeleiding aan in de vorm

van Personal Training en gericht voedingsadvies, tegen

aanvullende betaling. Deze diensten zijn niet bij het

abonnement inbegrepen.

ARTIKEL 19:

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de

contractant van de algemene voorwaarden en de huisregels

van CrossFit Tiel kennis te hebben genomen en hiermee in te

stemmen.

ARTIKEL 20:

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 21:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van

CrossFit Tiel. CrossFit Tiel is gerechtigd de op het lidmaatschap

van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen

treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking,

tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan

wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te

accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met

ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden

van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor

de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Tiel te zijn

ontvangen.

ARTIKEL 22:

Tijdens de lessen of evenementen kunnen foto's gemaakt worden ten behoeve van Social Media. Tenzij uitdrukkelijk geen toestemming is gegeven verklaart u hiermee akkoord te gaan.

CrossFit Tiel huisreglement

1. Probeer een actieve rol aan te nemen in het voorstellen

van jezelf naar de andere leden die je (nog) niet kent.

2. Laat je ego achter bij de deur! Er is altijd iemand die

sterker, sneller, beter of groter is dan jij.

3. Wees op tijd voor je training. Geef jezelf voldoende tijd om

te kunnen omkleden en rustig aan je training te beginnen.

4. Geef altijd alles wat je hebt! Als je denkt aan opgeven,

denk dan aan de reden waarom je bent begonnen.

5. Leden zijn verplicht blessures en/of beperkingen vooraf te

melden.

6. Ruim zoveel mogelijk je eigen materiaal, zweet, gebruikte

tape, papier en pen, bidon en bezwete kleding op.

7. Help elkaar, stel je behulpzaam en respectvol op. Je

training is pas klaar als iedereen klaar is!

8. Behandel alle apparatuur en materialen met respect. Leg

gebruikte spullen rustig terug. Zorg ervoor dat je stangen,

dumbells, kettlebells e.d. onder controle houdt. Ook

wanneer je deze laat vallen.

9. Plates van 5 en 10 kilo mogen niet worden “gedropt” dit

mag alleen met goedkeuring van de coach.

10. Neem je verantwoordelijkheid. Als je merkt dat apparatuur

of spullen kapot zijn meld dit dan, zodat we dit kunnen

repareren of vervangen.

11. Je traint voor jezelf, niet voor een ander. Wanneer je

creatief telt of bewegingen niet volledig afmaakt heb je

daar alleen jezelf mee. Jij bent dan namelijk degene met

minder trainingsresultaat.

12. Probeer regelmatig te trainen. Iedereen heeft baat bij

coaching en profiteert van een goede basis techniek.

Probeer je niet te laten beperken door lichamelijke

klachten of blessures. Wees proactief in het aangeven van

je grenzen.

13. Techniek boven alles! Eerst een goede uitvoering en

daarna pas gewicht en snelheid!